Widok zawartości stron Widok zawartości stron

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

przez NADLEŚNICTWO BRZOZÓW i podległe LEŚNICTWA

 1.  Wprowadzenie

 

 1. W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), stosownie do wymogów wynikających  z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 tego aktu prawnego  informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Brzozów z siedzibą w Brzozowie przy ul. Moniuszki 25, reprezentowane przez Nadleśniczego Pana Pawła Biernackiego

 

 1. Z Administratorem można skontaktować się:
 1. osobiście w siedzibie Nadleśnictwa,
 2. pisemnie składając wniosek w Sekretariacie Nadleśnictwa lub za pomocą poczty tradycyjnej,
 3. telefonicznie pod numerem  13 43 415 24,
 4. za pomocą poczty elektronicznej e-mail pod adresem: brzozow@krosno.lasy.gov.pl
 1. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Cel i podstawa przetwarzania

Nadleśnictwo Brzozów przetwarza dane osobowe wyłącznie w celach związanych ze swoją działalnością, tj.

 1. prowadzenie gospodarki leśnej - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ustawa z 28.09.1991 r. o lasach, ustawa z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawa z 13.10.1995 r. Prawo łowieckie, ustawa z 06.09.2001  r. o dostępie do informacji publicznej i inne;
 2. realizacja zawartych umów lub przygotowanie do zawarcia umów - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 3. prowadzenie działalności finansowej, w tym wystawienia faktur, rachunków,  prowadzenie ewidencji przychodów, rozchodów, zobowiązań, dokonywanie zapisów księgowych, rozliczanie podatków, regulowanie płatności, windykacja należności - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ustawa z 29.09.1994 r.o rachunkowości, ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług i inne;
 4. dochodzenie roszczeń - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 5. prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO;
 6. zatrudnianie pracowników i przeprowadzanie procesu rekrutacji - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a,b RODO, ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, ustawa 28.09.1991 r. o lasach i inne;
 7. zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia oraz przeciwdziałanie szkodnictwu leśnemu (monitoring) - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c,f RODO, ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, ustawa 28.09.1991 r. o lasach i inne.

 

 1. Prawa osoby, której dane są przetwarzane

 

 1. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
 1. dostępu do treści swoich danych – możliwość uzyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
 2. sprostowania swoich danych – możliwość zgłoszenia do Administratora żądania poprawienia błędnych lub nieaktualnych danych lub ich uzupełnienia,
 3. żądania usunięcia swoich danych – możliwość złożenia wniosku o usunięcie danych. Prawo to nie dotyczy sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 4. ograniczenia przetwarzania danych - możliwość złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania danych, gdy osoba której dane dotyczą kwestionuje ich prawidłowość lub zgodność z prawem ich przetwarzania. Administrator przechowuje te dane (bez prawa do dalszego przetwarzania) do czasu ustania przyczyny ograniczenia przetwarzania.
 5. przenoszenia danych – możliwość złożenia wniosku o otrzymanie swoich danych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub o przesłanie swoich danych osobowych innemu administratorowi, gdy jest to technicznie możliwe. Prawo ma zastosowanie jedynie w przypadkach gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany,
 6. wniesienia sprzeciwu – możliwość wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Administrator zaprzestanie ich przetwarzania, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby wnoszącej sprzeciw lub wykaże podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych - możliwość odwołania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba której dane są przetwarzane uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.
 1. W celu realizacji wyżej wymienionych praw należy skontaktować się z Administratorem w sposób wymieniony w punkcie  I. 1. 

 

 

 1. Pozostałe informacje

 

 1. Administrator przetwarza tylko te dane osobowe, które są niezbędne do realizacji celów wykazanych w pkt. 2.  Podanie danych osobowych może być:
 1. dobrowolne, jednak ich niepodanie może skutkować nie zrealizowaniem celów, dla których miały być przetwarzane,
 2. obowiązkowe, a ich nie podanie może skutkować sankcjami wynikającymi z przepisów prawa.
 1. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Administrator nie przekazuje danych osobowych po za obszar EOG.
 2. Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym jednostkom organizacyjnym Lasów Państwowych. Pozostałym podmiotom mogą być udostępnione na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w niezbędnym zakresie.
 3. Po realizacji celów przetwarzania dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa. 

 

 1. Informacja o prowadzeniu monitoringu wizyjnego.
 1. Nadleśnictwo Brzozów prowadzi monitoring wizyjny na swoim terenie na zewnątrz budynków.
 2. Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu na terenie Nadleśnictwa Brzozów:
  1. zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników
  2. ochrona mienia Lasów Państwowych,
  3. umożliwienie wykrywania przestępstw, wykroczeń oraz zachowań szkodzących pracodawcy, pracownikom lub narażających pracodawcę na straty.
 3. Monitoring wizyjny realizowany jest z wykorzystaniem kamer przemysłowych.
 4. Miejsce monitorowane jest oznakowane tablicami informacyjnymi.
 5. Przedmiotowy monitoring będzie obejmował podgląd jak i zapis danych z wizji na zewnątrz budynków.
 6. Do monitoringu nie mają dostępu podmioty zewnętrzne.
 7. Dane z monitoringu mogą w przyszłości być udostępnione podmiotom zajmującym się ochroną mienia na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 8. Dane z monitoringu mogą być udostępnione policji, prokuraturze i innym służbom państwowym w razie podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.
 9. Zakres danych przetwarzanych w wyniku stosowania monitoringu jest adekwatny do wyżej określonych celów.
 10. Administratorem pozyskanych z użyciem monitoringu danych osobowych jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Brozów, z którym można skontaktować się przez Sekretariat Nadleśnictwa pod numerem telefonu: 13 43 415 24 lub poprzez email: brzozow@krosno.lasy.gov.pl.
  1. Zakończenie

Nadleśnictwo Brzozów jako Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne, organizacyjne i prawne w celu zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych.