Asset Publisher Asset Publisher

Obszary Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt.

Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.

Obszary Natura 2000 stanowią 40 proc. gruntów w zarządzie Lasów Państwowych, zajmują ponad 2,8 mln ha

Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 823 obszary ochrony siedlisk (SOO), w tym 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju.

Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.

Przeczytaj więcej o sieci Natura 2000.

Na terenie Nadleśnictwa Brzozów wyznaczono obszary zaliczone do Sieci Natura 2000:

Obszary specjalnej Ochrony Ptaków(OSOP)

Ostoja ta obejmuje główne pasmo Gór Słonnych (pow. Nadleśnictwa Brzozów – 6 727,67 ha). Jest to obszar lęgowy dla orła przedniego, puszczyka uralskiego, orlika krzykliwego a także bociana czarnego. Występuje tu co najmniej 28 gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej.

Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk (SOOS)

* Obszary Ochrony Siedlisk „Góry Słonne" w przeważającej części pokrywają się z Obszarem Specjalnej Ochrony Ptaków „Góry Słonne" Zajmują powierzchnie 550 880 ha; w tym Nadleśnictwa Brzozów 6 429 ha. Przedmiotem ochrony są siedliska przyrodnicze (na terenie Nadl. Brzozów m.inn. siedlisko żyznych buczyn górskich, kwaśnych buczyn górskich  grądu środkowoeuropejskiego), długa lista chronionych gatunków roślin i zwierząt wymienionych w dyrektywie siedliskowej.

* Specjalny obszar ochrony siedlisk „Kościół w Dydni"

Na obszarze tym (Nadleśnictwo Brzozów 102,35 ha) znajduje się największa znana na Podkarpaciu kolonia rozrodcza nocka dużego (Myotis myotis). Jej liczebność waha się w granicach 200-380 osobników.


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Pamięć ukryta w kamieniu.

Pamięć ukryta w kamieniu.

W dniu 29 września, w brzozowskim lesie miała miejsce ceremonia  prezentacji oznakowania cmentarza żydowskiego.

 

Podczas uroczystości zaprezentowano tablicę informacyjną usytuowaną na potężnym głazie piaskowca, tuż przy wejściu na cmentarz.  Na tablicy, w kształcie nawiązującym do macewy , czyli tradycyjnej formy nagrobka żydowskiego, znajduje się inskrypcja w języku polskim i hebrajskim oraz nowoczesna forma upamiętnienia w postaci kodu QR, odsyłającego do szerszej charakterystyki nekropolii w Brzozowie, umieszczonej na portalu zabytek.pl.

 

Cmentarz został upamiętniony w ramach programu „Oznakowanie cmentarzy żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej” realizowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ceremonia natomiast realizowana była we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. W ramach lokalnej współpracy organizatorami uroczystości było Nadleśnictwo Brzozów, na gruntach którego znajduje się cmentarz, a także instytucje zaangażowane w propagowanie kultury, budowanie relacji społecznych i upamiętnianie historii: Towarzystwo Przyjaciół Brzozowa Zdroju, Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta w Brzozowie  oraz Brzozowski Dom Kultury.
Ceremonię poprzedzały warsztaty edukacyjne prowadzone przez edukatora Muzeum POLIN, zaznajamiające dzieci i młodzież Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzozowie z zapomnianą historią miasta, a także elementami kultury i tradycji żydowskiej.

W samej ceremonii uczestniczyli goście: Naczelny Rabin Górnego Śląska, rabin Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Narodowego Instytutu Dziedzictwa  a także przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, dyrektorzy szkół oraz instytucji i stowarzyszeń działających na terenie powiatu. Mimo niesprzyjającej aury w wydarzeniu brały udział także dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzozowie. I to nas wszystkich: organizatorów i gości niezwykle cieszyło, ponieważ to właśnie młode pokolenie buduje swoją tożsamość i będzie przekazywać pamięć o historii miejsc swoim następcom.

Ceremonia realizowana jest w ramach projektu „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” (Komponent IV Sąsiedzi: przedmioty, ludzie, opowieści; Priorytet 2 Program opisu i oznakowania wybranych cmentarzy żydowskich), możliwego dzięki grantowi udzielonemu Muzeum POLIN przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy.

 

Cmentarz położony jest na granicy Brzozowa i Starej Wsi. Co ciekawe, o jego istnieniu podają zapiski i wspomnienia brzozowskich Żydów, brak jest natomiast wskazań co do jego lokalizacji choćby na starych mapach katastralnych. Cmentarz używany był najprawdopodobniej w XIX wieku. Dotychczas nie odnaleziono dokumentów archiwalnych dotyczących nekropolii. Istnienie cmentarza odkryto zaledwie kilka lat temu. Na terenie leśnym odnaleziono wówczas także fragmenty macew, czyli płyt nagrobnych, z napisami w języku hebrajskim.  Wtedy też  fundacja Heritage Foundation for Preservation of Jewish Cemeteries (HFPJC) i Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego ogrodziła i oznakowała teren.  W 2022 roku dzięki współpracy Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Nadleśnictwa Brzozów cmentarz został oznaczony pamiątkową tablicą. Ceremonia prezentacji oznakowania wraz z poprzedzającymi ją warsztatami edukacyjnymi jest swego rodzaju ukoronowaniem procesu odzyskiwania pamięci o cmentarzu.