Zasoby leśne

Na obszarze Nadleśnictwa Brzozów dominującym typem gleb są gleby brunatne. Stanowią one 70% powierzchni nadleśnictwa. Wśród nich przeważają gleby brunatne wyługowane i brunatne kwaśne, rzadziej zaś spotykane są gleby brunatne właściwe i rankery brunatne.

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Certyfikaty

Nadleśnictwo Brzozów posiada certyfikat PEFC

Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

pokaz maszyn wielooperacyjnych John Deere

pokaz maszyn wielooperacyjnych John Deere

Na terenie Nadleśnictwa Brzozów (Leśnictwo Dębna) odbył się pokazy maszyn wielooperacyjnych John Deere. Forex Polska - autoryzowany dealera maszyn leśnych firmy John Deere - zaprezentował 5 różnych modeli maszyn wielooperacyjnych przystosowanych do pracy w warunkach górskich przy pozyskaniu drewna liściastego. Prezentowany był największy Harvester kołowy 1470G z największą możliwą głowicą H219, największy Forwarder 1910G oraz inne mniejsze jednostki. Równolegle z pokazem terenowym przedstawiono zasady działania systemu TimbermaticMaps oraz IBC- inteligentne sterowanie żurawiem. Pokaz skierowany był do przedsiębiorców leśnych, świadczących usługi na terenie Polski południowo wschodniej oraz leśników z terenu RDLP w Krośnie.

TM