Zasoby leśne

Na obszarze Nadleśnictwa Brzozów dominującym typem gleb są gleby brunatne. Stanowią one 70% powierzchni nadleśnictwa. Wśród nich przeważają gleby brunatne wyługowane i brunatne kwaśne, rzadziej zaś spotykane są gleby brunatne właściwe i rankery brunatne.

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Certyfikaty

Nadleśnictwo Brzozów posiada certyfikat PEFC

Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Pamięć ukryta w kamieniu.

Pamięć ukryta w kamieniu.

W dniu 29 września, w brzozowskim lesie miała miejsce ceremonia  prezentacji oznakowania cmentarza żydowskiego.

 

Podczas uroczystości zaprezentowano tablicę informacyjną usytuowaną na potężnym głazie piaskowca, tuż przy wejściu na cmentarz.  Na tablicy, w kształcie nawiązującym do macewy , czyli tradycyjnej formy nagrobka żydowskiego, znajduje się inskrypcja w języku polskim i hebrajskim oraz nowoczesna forma upamiętnienia w postaci kodu QR, odsyłającego do szerszej charakterystyki nekropolii w Brzozowie, umieszczonej na portalu zabytek.pl.

 

Cmentarz został upamiętniony w ramach programu „Oznakowanie cmentarzy żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej” realizowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ceremonia natomiast realizowana była we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. W ramach lokalnej współpracy organizatorami uroczystości było Nadleśnictwo Brzozów, na gruntach którego znajduje się cmentarz, a także instytucje zaangażowane w propagowanie kultury, budowanie relacji społecznych i upamiętnianie historii: Towarzystwo Przyjaciół Brzozowa Zdroju, Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta w Brzozowie  oraz Brzozowski Dom Kultury.
Ceremonię poprzedzały warsztaty edukacyjne prowadzone przez edukatora Muzeum POLIN, zaznajamiające dzieci i młodzież Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzozowie z zapomnianą historią miasta, a także elementami kultury i tradycji żydowskiej.

W samej ceremonii uczestniczyli goście: Naczelny Rabin Górnego Śląska, rabin Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Narodowego Instytutu Dziedzictwa  a także przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, dyrektorzy szkół oraz instytucji i stowarzyszeń działających na terenie powiatu. Mimo niesprzyjającej aury w wydarzeniu brały udział także dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzozowie. I to nas wszystkich: organizatorów i gości niezwykle cieszyło, ponieważ to właśnie młode pokolenie buduje swoją tożsamość i będzie przekazywać pamięć o historii miejsc swoim następcom.

Ceremonia realizowana jest w ramach projektu „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” (Komponent IV Sąsiedzi: przedmioty, ludzie, opowieści; Priorytet 2 Program opisu i oznakowania wybranych cmentarzy żydowskich), możliwego dzięki grantowi udzielonemu Muzeum POLIN przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy.

 

Cmentarz położony jest na granicy Brzozowa i Starej Wsi. Co ciekawe, o jego istnieniu podają zapiski i wspomnienia brzozowskich Żydów, brak jest natomiast wskazań co do jego lokalizacji choćby na starych mapach katastralnych. Cmentarz używany był najprawdopodobniej w XIX wieku. Dotychczas nie odnaleziono dokumentów archiwalnych dotyczących nekropolii. Istnienie cmentarza odkryto zaledwie kilka lat temu. Na terenie leśnym odnaleziono wówczas także fragmenty macew, czyli płyt nagrobnych, z napisami w języku hebrajskim.  Wtedy też  fundacja Heritage Foundation for Preservation of Jewish Cemeteries (HFPJC) i Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego ogrodziła i oznakowała teren.  W 2022 roku dzięki współpracy Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Nadleśnictwa Brzozów cmentarz został oznaczony pamiątkową tablicą. Ceremonia prezentacji oznakowania wraz z poprzedzającymi ją warsztatami edukacyjnymi jest swego rodzaju ukoronowaniem procesu odzyskiwania pamięci o cmentarzu.