Zasoby leśne

Na obszarze Nadleśnictwa Brzozów dominującym typem gleb są gleby brunatne. Stanowią one 70% powierzchni nadleśnictwa. Wśród nich przeważają gleby brunatne wyługowane i brunatne kwaśne, rzadziej zaś spotykane są gleby brunatne właściwe i rankery brunatne.

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Certyfikaty

Nadleśnictwo Brzozów posiada certyfikat PEFC

Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Konkurs kartka z lasem rozstrzygnięty!

Konkurs kartka z lasem rozstrzygnięty!

Konkurs kartka z lasem rozstrzygnięty!

Twardy orzech do zgryzienia miała komisja konkursowa oceniająca prace nadesłane na konkurs plastyczny Kartka z Lasem! Wpłynęło do nas 200 prac – pięknych kartek świątecznych z motywami leśnymi. Wyłoniliśmy 47 laureatów i  jedyne, co do czego byliśmy zgodni to fakt, że dzieci mają cudowną wyobraźnię i świetne pomysły.

Bardzo dziękujemy wszystkim dzieciom biorącym udział w konkursie, a także ich nauczycielom, rodzicom i opiekunom, którzy prace skatalogowali i do nas nadesłali.

Pełne wyniki konkursu znajdują się w załączonym protokole komisji konkursowej.


Podziękowania, nagrody i dyplomy będziemy przekazywać szkołom w uzgodnionej wcześniej formie po nowym roku.